โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา     จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและค่าย english chinese camp 2015

ณ หอประชุมบัวหลวง    ระหว่างวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2558

 

 

โดยมี นายวิเชียร แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ดังกล่าวจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส มีดังนี้

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  วัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม ของชาวตะวันตก

 2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ

 3.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน