กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ " โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 " 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558