โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

โดยมี นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

และมีข้าราชการครูและบุคลากรพร้อมผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา

2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่

3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบันของตนเองและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียน