โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29

“จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ประจำปีการศึกษา 2558     ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558

 

ประธานในพิธี นายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม   นายอำเภอกุดข้าวปุ้น

ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด

1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม 50 คน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วิทยากรในการอบรม

พระอาจารย์ไพรันต์ จิตกาโม วัดตรีรัฐประชาสรรค์ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมกันพึ่งประสงค์
2. เพื่อสร้างความตระหนักและเน้นความสำคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในสังคม
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนำคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมกันพึ่งประสงค์  ไปใช้ในการดำรงชีวิต