โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น

จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกและการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

 ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 

 

โดยมี นายรัฐพงศ์  รุ่งธนศักดิ์  ปลัดอำเภอกุดข้าวปุ้น  เป็นประธานเปิดงาน