โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

 

โดยมีนายวิเชียร   แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม  64  คน
- นักเรียนที่เข้าร่วม  970  คน