โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

 จัดงานคืนสู่เหย้า รั้ว ขาว - แด

 

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าขึ้น

2.เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาเคารพครูอาจารย์แสดงความกตัญญูกตเวที

3.เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ระลึกนึกถึงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาอยู่เสมอ

4.เพื่อระดมทุนทรัพย์มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน