โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ รู้รักการอ่านและร่วมต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

 

โดยมีนายวิเชียร   แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม  60  คน

- นักเรียนที่เข้าร่วม  980  คน