โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รับการประเมิน - การติดตามสถานศึกษาพอเพียง                    

ในการนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน                           

โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม  2559 

 

โดยคณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย

1.นายพิชัย   ญาณศิริ              ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

2.ดร. สุกานดา  ธิมา                ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

3.ดร. มาลินี  กลางประพันธ์     ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

4.นายธนา  ธุศรีวัน                  ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29