โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 รับการประเมิน คงสภาพโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม  2559