โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการปฏิบัติสมาธิ เจริญปัญญา

เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา

ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559