โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลสู่อาเซียน

ประจำปีการศึกษา 2559   ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

โดยมีนายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมในงานมีดังนี้

- พิธีถวายมาลัยกรสักการะพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

- Story Telling โดย เด็กหญิงขวัญกนก   เกลากลม

- การแสดงจินตลีลาอาเซียน

- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

- กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์  ฯลฯ.