โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี  

นำวงดนตรีลูกทุ่งเข้าร่วมแสดงงานการศึกษาสร้างชาติ คลองผดุงกลองผดุงกรุงเกษม

ณ คลองผดุงกรุงเกษม    กรุงเทพมหานคร 

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559