โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่มาตรสากลอย่างยั่งยืน

ประจำปีการศึกษา 2559  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

 

โดยมี ดร.วีรพงษ์  ไตรศิวะกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธี

กำหนดการมีดังนี้

8.30 น. ดร.วีรพงษ์ ไตรศิวะกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประธานในพิธีเปิดงาน

9.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางขับเครื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของโรงเรียนมัธยมตระกาลพืชผล จากคุณครูโรงเรียนมัธยมตระกาลพืชผลประกอบด้วย

 1. คุณครูภัคพงศ์   พิมพ์ไพศาล  กลุ่มสาระภาษาไทย

2. คุณครูแก้วตา ชาวไทย  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

10.40 น. อบรมขยายผล เรื่อง รูปแบบ และแนวทางการจัดทำ แบบทดสอบอัตนัย

13.00 น. อบรม เรื่อง การวิเคราะห์ผลการทดสอบวัดความรู้ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

13.30 น. เป็นต้นไป ประชุมกลุ่มย่อย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทาง

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีศึกษา 2559 และบรรยายสรุปผลการอบรมฯ