โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 รับการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

 

โดยคณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย

1.นายเกษมสันต์  มณีภาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

2.นายเฉลิมเกียรติ  แก้วกนก  ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

3.นายไพรวัลย์  แสนแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม