โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี

ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2559

 

ประธานในพิธี นายบุญมา  ทิพย์โอสถ  ประธานกรรมการสถานศึกษา