หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ออกให้บริการทางทันตกรรมให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส

โดยผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

นำทีมทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมแพทย์อาสาสมัคร ออกให้บริการ

โดยให้บริการ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อำเภอกุดข้าวปุ้น  อุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

ได้มอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โดยนายอำเภอกุดข้าวปุ้น 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  สาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีนายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ร่วมต้อนรับ  มีประชาชนมาเข้ารับบริการประมาณ 1,300 คน