โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 

ณ หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

 

โดยมีนายวิเชียร  แสงศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี 

พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวจำนวนมาก