โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันคริต์มาส ประจำปีการศึกษา  2559

     เมื่อวันที่  27  ธันวาคม   2559   ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

โดยมี นายวิเชียร แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

     และมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ดังกล่าวจำนวนมาก

 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส มีดังนี้

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  วัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม ของชาวตะวันตก

2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ