โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับครูที่ได้รับการย้าย ครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมบัวหลวง