โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. 2560 - 3 ก.พ. 2560

โดยได้รับเกียรติจาก  นายตถาพร สมพอง  นายอำเภอกุดข้าวปุ้น  เป็นประธานในพิธีเปิด