ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2560

ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล   เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2560

 

วัตถุประสงค์ในการร่วมงาน

1. เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารณ์

2. เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติพัฒนาวิชาชีพชั้นสูง

3.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น

4. เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ