โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    จัดกิจกรรมค่าย English  and  Chinese Camp2016

ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี    ระหว่างวันที่ 17 -18 มกราคม 2560

 

 

โดยมี นายวิเชียร แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ดังกล่าวจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม มีดังนี้

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  วัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม ของชาวตะวันตก

 2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ

 3.เพื่อเป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน