โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   อำเภอกุดข้าวปุ้น    จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

ณ หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559