โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

ประจำปีการศึกษา 2559     ณ  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

ระหว่างวันที่ 10 - 11  กุมภาพันธ์  2560

 

โดยมี นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2