โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม  2560  ณ  หอประชุมบัวหลวง

 

 

โดยมี นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

และมีข้าราชการครูและบุคลากรพร้อมผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา

2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่

3.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบันของตนเองและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียน