โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประปีการศึกษา 2559 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี

 

 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลี   ผิวผอม  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด

และได้รับเกียรติจาก  ดร.เอกรินทร์ สี่มหาสาร จากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์   เป็นวิทยากรในการอบรม