โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.

 

โดยมี  ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการรับการประเมินในครั้งนี้