โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   

จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นำเข้าสู่โรงเรียนสุจริตพิชิตยาเสพติดอย่างถาวร  ณ หอประชุมบัวหลวงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

 

 

 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559

 

ประธานในพิธี นายบุญมา  ทิพย์โอสถ  ประธานกรรมการสถานศึกษา

ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด

1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม 60 คน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วิทยากรในการอบรม

พระอาจารย์ชัยยน  อาจาโร    วัดเอี่ยมวนาราม  บ. ม่วงเดียด  อ ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมกันพึ่งประสงค์

2. เพื่อสร้างความตระหนักและเน้นความสำคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในสังคม

3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนำคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมกันพึ่งประสงค์  ไปใช้ในการดำรงชีวิต