โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

 ณ หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  

 

  เมื่อวันที่ 10มิถุนายน 2559

 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย

2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน

2.5 เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย

2.6 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง

 

จำนวนนักเรียนที่เข้าใช้สิทธิ์    980   คน