โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรม "เข้าค่ายปลูกต้นฝันปันรัก ครั้งที่ 6 "

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนศิษย์ ปัจจุบัน

 

 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559

 

 

ประธานในพิธี นายบุญมา  ทิพย์โอสถ  ประธานกรรมการสถานศึกษา

ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด

1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม  60  คน

2. นักเรียน   80   คน

3. ศิษย์เก่า  50  คน