โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ณ  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  

 

  เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน  2559

 

 

โดยมี นายวิเชียร  แสงศรี    ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี 

1.  วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันโทษของยาเสพติด  และป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้โทษได้

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการ

2.1 ผู้บริหาร  5  คน     

2.2 ครู       50  คน         

2.3  นักเรียน  980  คน