โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.   

 

 

 โดยมีนายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน   เป็นประธานในพิธี