โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   จัดกิจกรรมโครงการ  “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”  

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป็นการแสดงพลังความรัก ความสามัคคี และบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคราชการ

ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.  เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2560