โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ร่วมนำนักเรียนเข้ารณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560

ณ  ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560