โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ รู้รักการอ่านและร่วมต้านยาเสพติด  ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน 2560

 

 

โดยมีนายบุญมา  ทิพย์โอสถ  ประธานกรรมการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธี

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม  60  คน

- นักเรียนที่เข้าร่วม  970  คน