โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาประกอบพิธีทางศาสนา

และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและยารักษาโรค