นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำคณะครู นักเรียน

เข้าร่วมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเดินรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

พร้อมกับประชาชนชาวอำเภอกุดข้าวปุ้น  ทั้งนี้ได้กล่าวเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษาแก่ผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้และร่วมลงนามการเป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติดทุกรูปแบบ

 

 โดยมีประธานในพิธีคือนายตถาพร สมพองนายอำเภอกุดข้าวปุ้น