โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมกับศูนย์เยาวชนคนต้นแบบกรุงเทพมหานครและมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 

จัดโครงการเยาวชนค้นต้นแบบ “ แนะแนวทางการศึกษาการใช้ชีวิตที่งดงามในรั้วมหาวิทยาลัย “  

ณ  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560

 

โดยมีนายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เป็นประธานในพิธี