โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม

ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2560