โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์

โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม

โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.  ระหว่างวันที่ 09-10  สิงหาคม  2560