โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  จากคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา

เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2560

 

 

โดยมี  ศน.พิชัย ญานศิริ และ ดร.สุกานดา ธิมา  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ให้เกียรติมาประเมินศูนย์การเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

โดย  นายวิเชียร แสงศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ                      

และพาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาเซียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม