โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รับประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

ณ ห้องประชุมปัทมา    เมื่อวันที่  29 สิงหาคม  2560

 

 

โดยในการรับการประเมินในครั้งนี้    นายวิเชียร แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และครูและบุคลากรทางการศึกษา                  

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560  

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29