โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงกุดข้าวปุ้นคอนเทสต์  ครั้งที่ 2  

ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เมื่อวันที่  7  กันยายน  2560