โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   

จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นำเข้าสู่โรงเรียนสุจริตพิชิตยาเสพติดอย่างถาวร  ณ หอประชุมบัวหลวงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

 

 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2560

 

 

โดยมีนายตถาพร สมพอง   นายอำเภอกุดข้าวปุ้นเป็นประธานในพิธี

 ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด

1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม 60 คน

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วิทยากรในการอบรม

พระครูจิตการโสภิต  (ไพรัช  จิตกาโร)   

เจ้าอาวาสวัดตรีรัชประชาสรรค์  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมอันพึ่งประสงค์

2. เพื่อสร้างความตระหนักและเน้นความสำคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในสังคม

3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนำคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมกันพึ่งประสงค์  ไปใช้ในการดำรงชีวิต