นายวิเชียร แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนจิตอาสา

ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ณ วัดอุดรภาราม   อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2560