โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันคริต์มาส ประจำปีการศึกษา  2560

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.

 

 

โดยมี ดร.วีระศักดิ์  เอกศรี    ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ดังกล่าวจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส มีดังนี้

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  วัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม ของชาวตะวันตก

2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ