โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 40 ปี  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2560