โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  “ ค่ายภาษาไทย “  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ระหว่างวันที่ 1- 2 มิถุนายน  2560

 

 

โดยมีนายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เป็นประธานในพิธี

 ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด

1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม 30 คน

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.  เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนเรียนช้า  และเรียนอ่อน

2.  เพื่อช่วยเหลือการอ่าน - เขียน ไม่ออก ไม่คล่อง  

3.  เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการสอนของครูในเด็กแต่ละคน

4.  นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่องตามเกณฑ์ที่กำหนด