นายตถาพร สมพอง  นายอำเภอกุดข้าวปุ้น   ได้จัดประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกุดข้าวปุ้น

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ  เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2560